Partnerzy

Instytut Polonistyki Stosowanej
Untitled
Instytut Polonistyki Stosowanej został powołany Uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 20 czerwca 2007 roku. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie, organizowanie i rozwijanie polonistycznych specjalności i specjalizacji zawodowych oraz prowadzenie badań naukowych związanych z problematyką stosowanych i zawodowych dyscyplin polonistycznych. Instytut Polonistyki Stosowanej UW prowadzi unikatowy kierunek logopedia ogólna i kliniczna na studiach stacjonarnych, zawodowe specjalizacje na studiach stacjonarnych i zaocznych filologii polskiej (nauczycielską, glottodydaktyczną, edytorsko-wydawniczą, medialną), studia podyplomowe w powyższych zakresach, podyplomowe studia uzupełniające dla nauczycieli i kandydatów na nauczycieli języka polskiego oraz kursy dokształcające.

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powstała w 1925 roku. Należy do niej 65 szkół w stanach Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania i Floryda. Jej zadaniem jest opieka nad polonijnymi placówkami oświatowymi, pomoc w ich prowadzeniu oraz dbanie o jednolity system nauczania i oceniania. Centrala współpracuje m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Wspólnotą Polską, a także organizuje egzaminy certyfikatowe z języka polskiego.

Fundacja na rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych
Celem Fundacji jest wspieranie szkolnictwa polonijnego, szerzenie kultury i tradycji polskich, wychowywanie dzieci i młodzieży polonijnej w duchu polskości i poszanowania dziedzictwa polskiego. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc: (a) niedochodowe działania służące nauczaniu dzieci i młodzieży polonijnej języka polskiego, historii, geografii i tradycji polskich, (b) niedochodowe działania służące organizacji obozów i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół polonijnych,(c) niedochodowe działania służące opracowaniu i wydawaniu podręczników i programów nauczania dla szkół polonijnych oraz (d) niedochodowe działania służące organizowaniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych.