Zespół

Prof. dr hab. Stanisław Dubisz – koordynator
Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego, członek wielu organizacji naukowych, redaktor naczelny czasopisma „Poradnik Językowy”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju historycznego polszczyzny i jego uwarunkowań kulturowych; stylistycznego, socjolektalnego, regionalnego i dialektalnego zróżnicowania polszczyzny oraz języka polskiego poza granicami kraju i kontaktów językowo-kulturowych. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących polszczyzny poza granicami kraju, współautor opracowań naukowych i zbiorów studiów – por. m.in. Wybór tekstów polonijnych (1990), Język polski poza granicami kraju (1997), Polonia i jej język (2014), zeszyt próbny Słownika wyrazów polonijnych (1988); redaktor naukowy Uniwersalnego słownika języka polskiego (2003).

Dr Beata Katarzyna Jędryka
Pracownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, twórca ścieżki Dydaktyka języka polskiego jako obcego na studiach podyplomowych na Wydziale Polonistyki UW. Lektor języka polskiego jako obcego dla dorosłych i dzieci, licencjonowany egzaminator TELC Polish B1/B2 School, metodyk nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego dzieci. Autorka publikacji Język polski w polonijnej szkole. Na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA (2012) Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym (2015), Ja i mój światprogramu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym (2015), Karty pracy do nauki języka polskiego jako obcego/drugiego w wieku przedszkolnym (2015), Mój świat – multimedialny podstawowy słownik do nauki języka polskiego (2015), a także artykułów poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dr hab. Marzena Stępień
Pracownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, członek Europejskiego Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV. Jej zainteresowania badawcze to zależności między systemem języka i rozwojem mowy dzieci, klasyfikacja zaburzeń mowy; prozodia i semantyka leksykalna. Uczy na specjalności logopedia i specjalności nauczycielskiej, w latach 2014-2015 wraz z dr Natalią Siudzińską prowadziła warsztaty Podstawy logopedii, autokorekcji i autoprezentacji dla słuchaczy Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, a w latach 2010-2012 i 2013-2014 wraz z dr hab. Katarzyną Dróżdż-Łuszczyk przygotowała i prowadziła autorskie zajęcia e-learningowe, finansowane ze środków Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW, które służyły podniesieniu kompetencji językowych studentów m.in. filologii obcych, przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza. Autorka i współautorka m.in. artykułów: Po co logopedzie językoznawstwo (2011), Zrównoważone listy zdaniowe jako narzędzie w praktyce logopedycznej (2014).

Dr Natalia Siudzińska
Pracownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV. Do jej zainteresowań badawczych należą fonologia z fonetyką języka polskiego, słowotwórstwo oraz zaburzenia mowy u dzieci. Prowadzi zajęcia z zakresu logopedii na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Wydziale Polonistyki oraz na Wydziale Pedagogicznym UW. Autorka i współautorka m.in. artykułów: Kształtowanie się mowy dziecka z rozszczepem podniebienia i wargi (studium przypadku) (2009), Usprawnianie mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia (studium przypadku) (2009), Konsekwencje artykulacyjne rozszczepu podniebienia i wargi (2010), Co to jest fonetyka artykulacyjna (patofonetyka)? (2011), Zrównoważone listy zdaniowe jako narzędzie w praktyce logopedycznej (2014).

Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, członek Europejskiego Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV, członek i sekretarz naukowy Komitetu Językoznawstwa PAN. W pracy naukowej skupia się na badaniu systemu fonologicznego polszczyzny z uwzględnieniem specyfiki pracy logopedy, wykładników referencji w polszczyźnie, leksemów nazywających postawy, nazw osobowych, nowych wyrazów w języku polskim oraz aktów i gatunków mowy. Prowadzi zajęcia z fonologii i fonetyki dla logopedów oraz seminaria licencjackie i magisterskie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, w latach 2008-2013 prowadziła wykłady dla słuchaczy Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, przygotowujących się do pracy nauczycieli polonistów poza granicami Polski, bierze udział w cyklicznym seminarium „Wileńskie Spotkania Polonistów” w Centrum Polonistycznym, którego celem jest poszerzanie kompetencji nauczycieli języka polskiego w środowisku wileńskim.

Doc. dr Tomasz Wroczyński
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, przewodniczący Rektorskiego Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórca programów kształcenia nauczycieli polonistów na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych na kierunku filologia polska na Wydziale Polonistyki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół literatury polskiej XX wieku, eseistyki, gatunków niefabularnych, a także metodyki i dydaktyki szkolnej. Autor i współautor wielu podręczników z zakresu literatury dla szkół średnich, m.in. serii pt. Pamiętajcie o ogrodach… Kultura. Literatura. Język (2002-2004), podręcznika dla klas XI-XII dla szkół polskich na Litwie pt. Literatura polska XX wieku (2002) oraz artykułów i książek dotyczących literatury polskiej. Redaktor książki Cena tożsamości. Wspomnienia i opowiadania Polaków zamieszkałych na Ukrainie (2002).

Dr Joanna Frużyńska
Pracownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, kierownik studiów podyplomowych Filologia polska w praktyce. W latach 2010-2011 uczestniczka finansowanego przez Unię Europejską projektu Quality Assurance for Higher Education Institutions’ Continuing Education Programmes, mającego na celu wytworzenie procedur zapewniania jakości kształcenia na studiach podyplomowych i standaryzacji kształcenia przez całe życie. W 2012 roku prowadziła zajęcia dla nauczycieli polonijnych ze szkół w Madrycie i Móstoles podczas szkolenia zorganizowanego przez Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Forum”. Jej zainteresowania badawcze obejmują polską i światową literaturę dziecięcą i młodzieżową; studia nad narracją, rozpatrywaną szczególnie w kontekście psychospołecznym; rolę mediów w kulturze i edukacji, a także recepcję polskiej literatury współczesnej w Europie Zachodniej.

Dr Marta Piasecka
Pracownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, sekretarz redakcji czasopisma „Poradnik Językowy”, była sekretarz redakcji czasopisma „Języki Obce w Szkole” (2008), współredaktor Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków: narzędzie refleksji w kształceniu nauczycieli języków (2007). W pracy doktorskiej zajmowała się językiem dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających w Norwegii w środowisku bilingwalnym. Prowadzi zajęcia z przedmiotów glottodydaktycznych na studiach dziennych i podyplomowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej.

Mgr Natalia Kacprzak
Sekretarz Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia klasyczna na Wydziale Polonistyki UW oraz studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej, organizowanych przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW. Zajmuje się stroną administracyjną projektu.

Mgr inż. Katarzyna Janikowska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Ekonomiczno-Finansowej Wydziału Polonistyki UW, pełnomocnik kwestora Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawuje nadzór nad stroną finansową prac zespołu, prowadzi sprawozdawczość finansową projektu.

Dr Dorota Andraka
Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii św.św. Cyryla i Metodego, członek Rady Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, lektor języka polskiego. Zorganizowała Międzynarodowy Egzamin Certyfikowany z języka polskiego jako obcego pod auspicjami MEN, zainicjowała studia podyplomowe Język polski jako obcy dla nauczycieli polonijnych. Jest autorką wielu artykułów na temat szkolnictwa polonijnego. Prowadziła warsztaty dla nauczycieli polonijnych z zakresu organizacji pracy szkoły, nadzoru pedagogicznego, zadań i kompetencji organów szkoły, bezpieczeństwa w szkole i opieki nad dziećmi.
Jako prezes CPSD w Ameryce zorganizowała XIII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Nowym Jorku pod hasłem „Nauczyciel polonijny jako przewodnik po świecie w nowej rzeczywistości”, który odbył się w dniach 23-26 maja 2014 roku.
Za swą działalność na rzecz Polonii dostała odznaczenia państwowe i wyróżnienia w Polsce i USA.